GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů v EU

ZÁSADY OCHRANY ZPRACOVÁVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dokument slouží všem zájemcům o realitní služby a související produkty. Také subjektu, který podá informace poskytnuté přes poptávkový formulář webových stránek www.koutna-nemovitosti.cz. „Zásady ochrany zpracování a uchovávání osobních údajů“ nabyly účinnosti od 25.5. 2018. Tyto zásady si správce vyhrazuje právo upravovat dle potřeb vývoje a změn.

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Realitní makléřka Bc. Milada Koutná, DiS. IČO 740 81 705, realitní a stavební společnosti REALIT-STAV RK s.r.o. IČO: 25350595 jednatelem RENÉ KLVAŇA kontakt 725726566  se sídlem Štramberská 428, Příbor  74258

Jak správce můžete kontaktovat ? email: koutna@realitstav.cz tel: +420 608 777 147

PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Pokud jsou správcem zpracovávány, má subjekt právo na informace a zpracované údaje znát a to: v jakém rozsahu, k jakému účelu, po jakou dobu budou zpracovávány a uloženy, komu budou zpřístupněny, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování anebo vznést námitku. Dále odkud osobní údaje správce získal, zda-li dochází k automatickému rozhodování či profilování. Pokud žádné údaje nezpracovává, sděluje subjektu, že osobní údaje nejsou předmětem zpracování.

Subjekt má právo vyžádat si kopii zpracovaných osobních údajů. První takovéto poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí správce může od klienta požadovat úhradu administrativních nákladů. Žádost by měla být správcem vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně do jednoho měsíce od obdržení.

HLAVNÍ BODY:

 1. Jaké osobní údaje shromažďuji.
 2. Účel zpracování a plánovaná doba zpracování (uložení).
 3. Zpřístupnění údajů jiným osobám.
 4. Zabezpečení osobních údajů a příjemci osobních údajů.
 5. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů.
 6. Závěrečná ustanovení.

I. Jaké osobní údaje subjektu shromažďuji. Jak údaje získávám a v jakém rozsahu ?

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění zprostředkování a zajištění prodeje, koupě anebo pronájmu nemovitosti. Shromažďuje informace nutné pro daný účel.
Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Dále pro potřeby zpětného oslovení a projednávání. K získání údajů je potřebný souhlas Vás „subjektu“. Bez potřebných údajů nelze zpracovat konkrétní účel. Povinné údaje poskytujete pouze v případech, které ukládá zákon. Údaje dobrovolné jsou takové údaje, které sami poskytnete.

Informace pojednávají konkrétní identifikovatelné údaje subjektu (datum narození, rodné číslo, IČO, rodinný stav), kontaktní údaje (email, telefonní číslo, adresa).

Shromažďuji údaje, které i sami zveřejníte, zejména na sociálních sítích (Facebooku) a veřejně dostupných registrů pro mou kontrolu údajů. Dále údaje zaslané přes kontaktní formulář, údaje zaslané přes sociální sítě (Facebook), údaje sms formou, telefonickou formou, emailem.

II. Účel shromažďování a zpracování osobních údajů a jejich doba uložení.

Zpracovávám informace, která jsou nutná pro:

 • uzavření zprostředkovatelské smlouvy
 • sepsání prohlídkového listu k nemovitosti
 • zajištění zprostředkování koupě anebo prodeje nemovitosti, pronájmu nemovitosti
 • uplatnění právních nároků
 • účel archivace potřebnou dle Zákona
 • evidenci pro oslovení potenciálních klientů za účelem marketingového sdělení
 • evidenci pro vytvoření seznamu potenciálních klientů za účelem koupě, prodeje, pronájmu nemovitosti
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit
 • pro účel věrohodnosti reference

Údaje uchovávám po dobu, po kterou jsou mnou nabízeny služby dle smluvního ujednání k zajištění prodeje, kupě anebo pronájmu nemovitosti. Po dobu poskytování marketingových účelů. Také po dobu nezbytně nutnou pro účely archivace dle platných právních předpisů.

Souhlas subjektu je platný po dobu trvání smluvního ujednání k zajištění prodeje, koupě a pronájmu nemovitosti, případně do doby jeho odvolání. Dále po dobu zájmu o marketingový účel.

Odvolání je nutné správci podat písemnou formou.

Po uplynutí doby uchovávání osobní údaje jsou vymazány a v papírově podobě skartovány.

III. Zpřístupnění údajů jiným osobám.

Osobní údaje subjektu mohou být předány třetím stranám (externím pracovníkům) pro zajištění účelu, zejména:

 • advokátní kanceláři
 • realitní kanceláři
 • realitním makléřům
 • účetnímu a daňovému poradci
 • finanční správě na žádost
 • poskytovatelům IT služeb, webových služeb apod.

IV. Zabezpečení osobních údajů a příjemci osobních údajů.

Prohlašuji, že jsem přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů v listinné podobě i digitální podobě.

Prohlašuji, že k osobním údajům mají přístup pouze mnou pověřené osoby.

Příjemci osobních údajů zadaných na webu www.koutna-nemovitosti.cz jsou osoby zajišťující služby provozování webu.

 • administrátorem webu je: Petr Jahoda, Horní 117, Frenštát p. Radhoštěm 744 01. IČ: 73053384
 • hosting zajišťuje: WEDOS Internet, a. s., Masarykova 1230, Hluboká n. Vltavou 373 41, IČ: 28115708

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

V. Práva plynoucí ze zpracování osobních údajů.

Dle povahy údajů můžete být před předáním informací vyzváni k doložení totožnosti pro oprávnění s údaji manipulovat.

Podle obecného nařízení o ochraně údajů máte právo

 • na přístup k informacím o osobních údajích, dle čl. 15 GDPR
 • na opravu osobních údajů, dle čl. 16 GDPR
 • přenositelnost osobních údajů, dle čl. 20 GDPR.
 • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • vymazání vašich údajů dle čl. 17 GDPR, pokud k tomu nebrání legislativní účel.
 • odvolat souhlas se zpracováním, písemně nebo elektronicky na adresu nebo email uvedenému správci
 • vymazání vašich údajů, pokud k tomu nebrání legislativní účel.

VI. Závěrečná ustanovení.

Odesláním údajů přes webový formulář www.koutna-nemovitosti.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je také v celém rozsahu přijímáte.
Zasláním informací a osobních údajů přes formulář webových stránek rovněž kontaktní email koutna@realitstav.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.